Wyrok rozwodowy – prawomocność

Wyrok rozwodowy – prawomocność

Kiedy wyrok rozwodowy staje się prawomocny? Wyrok rozwodowy – prawomocność. Odpowiedź na powyższe pytanie wcale nie jest tak oczywista jakby mogło się wydawać. Należy podkreślić, iż przez lata w orzecznictwie sądowym dominowała zasada tzw. integralności wyroku rozwodowego. Co to oznacza? Zgodnie z tą zasadą zaskarżenie, któregokolwiek punktu wyroku rozwodowego (na przykład w zakresie alimentów) skutkowało tym, że cały wyrok rozwodowy należało uznać za nieprawomocny. Z biegiem czasu stanowisko sądów powszechnych, ale i Sądu Najwyższego uległo znaczącej liberalizacji. Obecnie uznaje się, że jedynie zaskarżenie wyroku w zakresie samego orzeczenia o rozwodzie powoduje, że cały wyrok rozwodowy jest nieprawomocny. Ale już przykładowo zaskarżenie orzeczenia jedynie w części dotyczącej spraw majątkowych – alimentów czy sposobu korzystania ze wspólne mieszkania małżonków takiego skutku nie wywoła.

Podsumowując – jeżeli nie zaskarżono orzeczenia o rozwodzie – wówczas wyrok stanie się prawomocny z upływem terminu na zaskarżenie wyroku.

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie III CZP 43/07 stwierdza się „Można
sformułować wniosek, że zasada integralności wyroku rozwodowego ma pełne zastosowanie do roszczeń procesowych o charakterze osobistym. Które nie mogą być dochodzone w innym postępowaniu niż postępowanie odrębne w  sprawie o rozwód. (np. roszczenie o orzekanie lub zaniechanie orzekania o winie). W przypadku roszczeń majątkowych dotyczących podziału majątku wspólnego, eksmisji lub podwyższenia alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci zasada integralności wyroku rozwodowego nie obowiązuje. We wszystkich tych przypadkach istnieje możliwość dochodzenia roszczeń w innym postępowaniu, nie można zatem twierdzić, że stanowią one integralną część wyroku
rozwodowego. Włączenie wymienionych spraw do kognicji sądu orzekającego w sprawie o rozwód podyktowane jest względami ekonomiki procesowej. (…)”.

Masz pytania ? zadzwoń

Dodaj komentarz

Call Now Button