Rozwód – pozew rozwodowy

rozwód - pozew rozwodowy
Rozwód- pozew rozwodowy

Rozwód  – chcesz złożyć pozew rozwodowy ? Oto 5 najważniejszy zasad.

Rozwód wymaga złożenia pozwu. Wymagania dotyczące treści pozwu przedstawiam poniżej.

1.  Rozwód- Pozew rozwodowy – elementy

Pozew rozwodowy powinien zawierać :

 • Dane stron (imię, nazwisko, adres)
 • PESEL powoda i pozwanego
 • Treść żądania
 • Uzasadnienie
 • Dowody
 • Załączniki

2. Pozew rozwodowy – treść żądania

Żądanie orzeczenia rozwodu z winy małżonka, bądź żądania rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie.

Żądanie w zakresie alimentów na małoletnie dzieci.
Żądanie w zakresie ustalenia kontaktów z dziećmi.
Żądanie ustalenia zasad korzystania z mieszkania, z którego Strony korzystają.
Żądanie zabezpieczenia alimentów na czas trwania postępowania.

3. Pozew rozwodowy – dowody

Wniosek dowodowy o przesłuchanie świadka na okoliczność wpływu rozwodu na sytuację małoletnich dzieci.
Wniosek dowodowy o przesłuchanie świadka na okoliczność przyczyn rozkładu związku małżeńskiego.
Wniosek dowodowy o dopuszczenie dowodów z dokumentów na okoliczność uzasadnionych potrzeb małoletnich, przyczyn rozkładu pożycia, możliwości finansowych pozwanego.
Wniosek dowodowy z fotografii, filmów na okoliczność przyczyn rozkładu pożycia.
Wniosek dowodowy z przesłuchania Stron na okoliczność trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, przyczyn rozkładu pożycia.

4. Pozew rozwodowy – uzasadnienie

Okoliczność rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami – kiedy nastąpił, wskazanie że rozkład ma charakter zupełny to znaczy, ustały więzi : emocjonalna (uczuciowa), fizyczna, gospodarcza. Przyczyny rozkładu małżeństwa. Okoliczności dotyczące wysokości żądanych alimentów, to jest wysokość uzasadnionych potrzeb małoletnich, możliwości zarobkowych pozwanego, możliwości zarobkowych powoda. Okoliczności dotyczące kontaktów z dziećmi.  Uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie powództwa.

5. Pozew rozwodowy – załączniki

Odpis aktu małżeństwa (zupełny).

Odpis aktu urodzenia małoletnich dzieci stron (skrócony).

Dokumenty wskazane w treści pozwu na przykład: zaświadczenie o zarobkach pozwanego, wydatki na dzieci, to jest paragony dokumentujące wydatki na jedzenie, ubrania, lekarstwa, wizyty u lekarza, umowa z przedszkolem, umowy dotyczące zajęć dodatkowych.

Dowód uiszczenia opłaty od pozwu w wysokości 600 złotych.

 

Przykład petitum pozwu rozwodowego :

1. Data, adres Sądu 

Łódź, dnia 6 maja 2018 r.

Do
Sądu Okręgowego w Łodzi
I  Wydział Cywilny

Pl. Dąbrowskiego 5

90-921 Łódź

2. Oznaczenie Stron

Powód:           Janina Kowalska (PESEL:12345678910)

                        Ul.  Kowalskiego 1, 90-643 Łódź

reprezentowana przez adw. Michała Jurczaka

Jurczak Powajbo

Kancelaria Adwokacka

Ul. Żeligowskiego 32/34

90-643 Łódź

 

Pozwany:       Jan Kowalski (PESEL:12345678910)

                        Ul. Kowalskiego 1, 90-643 Łódź

3. Tytuł pisma

POZEW

o rozwód

4. Treść żądania

 1. Działając w imieniu mojej Mocodawczyni (pełnomocnictwo w załączeniu) wnoszę o :
 2. rozwiązania małżeństwa powódki Janiny Kowalskiej z Janem Kowalskim, które zostało zawarte w dniu 28 lutego 2005 r., przez rozwód, bez orzekania o winie;
 3. powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką stron Matyldą Kowalską, ur. w dniu 28 lutego 2010 r. (PESEL:12345678910) obojgu rodzicom i ustalenie, iż miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowo miejsce zamieszkania matki;
 4. zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania córki w wysokości 800 złotych miesięcznie, płatne do rąk matki dziecka do 10 dnia każdego miesiąca, z obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku uchybienie terminowi zapłaty;
 5. ustalenie kontaktów pozwanego z małoletnią córką stron w następujących terminach:

– w pierwszy i trzeci weekend …

każdego roku w pierwszy dzień świąt…

5. Ponadto wnoszę o:

 • dopuszczenie dowodu z zeznać świadka w osobie Elwiry Kowalskiej, wezwanie proszę wysłać na adres:…

Na okoliczność trwałego i zupełnego rozkładu więzi małżeńskich pomiędzy stronami, braku wpływu orzeczenia rozwodu na sytuacje dziecka stron postępowania.

 • dopuszczenie dowodu z dokumentów załączonych do pozwu na okoliczności w nim podniesione.

 

O odpowiedzi na pozew przeczytasz tutaj: https://rozwodpomesku.pl/odpowiedz-na-pozew-rozwodowy/

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz !

http://www.jp-legal.pl

https://rozwodpomesku.pl

[contact-form][contact-field label=”Podpis” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-mail” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Witryna internetowa” type=”url” /][contact-field label=”Wiadomość” type=”textarea” /][/contact-form]

Dodaj komentarz

Call Now Button