ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA

Rozdzielność majątkowa – w niniejszym wpisie wyjaśniam, co to jest rozdzielność majątkowa, kiedy i jak można ją uzyskać. Odpowiadam czy można ją ustanowić przed rozwodem.

Rozdzielność majątkowa – definicja

Definicję rozdzielności majątkowej zawiera art. 51 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy , w którym czytamy, że:

Art. 51 W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.

Cytując prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowskiego ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA: „polega na tym, że z chwilą jej ustanowienia każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty zarówno przed zawarciem umowy majątkowej, jak i później. W ustroju rozdzielności majątkowej nie ma majątku wspólnego, lecz są tylko majątki osobiste każdego z małżonków. Do małżonków pozostających w rozdzielności majątkowej mogą więc być odpowiednio stosowane przepisy o wspólności ustawowej tylko wtedy, gdy tak stanowi szczególny
przepis prawa (zob. art. 6801 § 1 KC w odniesieniu do najmu lokalu mieszkalnego).”

Rozdzielność majątkowa – kiedy powstaje i jak ją ustanowić

Rozdzielność majątkowa może obowiązywać małżonków na mocy umowy majątkowej małżeńskiej (art. 47 oraz 51–511 KRO), a także na skutek orzeczenia sądu (art. 52 i 54 § 2 zd. 2 KRO) lub z mocy prawa (art. 53, 54 § 1 KRO). Szczególnym typem umownej rozdzielności majątkowej jest ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków (art. 512–515 KRO).

Umowa majątkowa małżeńska

Dla umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej wystarczająca jest zgodna wola małżonków wyrażona w formie aktu notarialnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wymaga dla osiągnięcia tego skutku zaistnienia „ważnych powodów”, które są przesłanką ustanowienia rozdzielności majątkowej na mocy orzeczenia sądu (art. 52 KRO), na żądanie jednego z małżonków (zob. wyr. SN z 25.6.2003 r., III CKN 545/01, OSNC 2004, Nr 9, poz. 143).

Orzeczenie sądu skutkujące rozdzielnością majątkową małżeńską

art. 52 KRO § 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.
I dalej:
§ 1a. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.
§ 2. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.
§ 3. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.

Do powstania rozdzielność majątkowej dochodzi również na skutek orzeczenia o separacji (patrz art. 52 § 1 KRO). Rozdzielność majątkowa powstanie również, gdy Sąd orzeknie o zniesieniu separacji, co normalnie skutkuje powrotem do wspólności majątkowej małżeńskiej,  a strony (małżonkowie) zgodnie wnioskują o utrzymanie rozdzielności majątkowej.

Wspólność majątkowa oczywiście ustaje też z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód małżonków.

Rozdzielność majątkowa z mocy prawa (art. 53, 54 § 1 KRO)

Rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. 

Do powstania rozdzielność majątkowej dochodzi również na skutek orzeczenia o separacji (patrz art. 52 § 1 KRO).

Podsumowując rozdzielność majątkowa można ustanowić jeszcze przed orzeczeniem rozwodu. Może ona wynikać z umowy zawartej przez małżonków przed notariuszem, a także z wyroku sądu bądź też może powstać z mocy samego prawa.

Jeżeli masz dodatkowe pytania  – zapraszam do kontaktu. Napisz lub zadzwoń.

https://rozwodpomesku.pl/kontakt/

732 957 222

Dodaj komentarz

Call Now Button